Tom Law's School of English


Metoda Colina Rose
Szybki Angielski
homesitemap
21.09.2019  
Uczymy języka angielskiego metod± komunikatywn±

KONTAKT

Szkoła Języków Obcych
Tom Law's School
of English

ul. Cedrowa 18
05-077 Warszawa-Wesoła
Tel: 022-773-34-39,
e-mail: info@tomlaws.pl
kom: 0-501-645-913

Przygotowanie do egzaminu TOEIC
TOEIC

NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail i kliknij OK
Wystarczy 6 miesięcy aby opanować język angielski najnowszą Metodą Colina Rose.
Techniki nauki dla dyslektyków.

O nas | Misja | Metoda komunikatywna | Statut Szkoły |

Statut Szkoły

school-tom2_s.jpgSTATUT TOM’S LAW SCHOOL OF ENGLISH

ZASADY OGÓLNE

1. Nazwa i cele placówki

TOM LAW’S SCHOOL OF ENGLISH jest niepubliczną placówką systemu oświaty pozaszkolnej.

Celem placówki jest:
a) nauczanie języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych oraz na wszystkich poziomach zaawansowania
b) nauczanie innych języków obcych w zależności od potrzeb słuchaczy
c) działalność kulturalno-oświatowa mająca za zadanie upowszechnienie literatury, filmu oraz sztuki innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem Kanady
d) zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zajęć dodatkowych na jak najwyższym poziomie nauczania.

Placówka realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych
b) stworzenie czytelni z książkami i czasopismami angielsko-języcznymi
c) sprawdzenie poziomu uczniów poprzez testy kwalifikacyjne oraz testy semestralne
d) utrzymywanie kontaktów z innymi placówkami uczącymi języków obcych, zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami
e) ustawiczne kształcenie kadry nauczycielskiej
f) kontakty z rodzicami odnośnie postępów dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia do placówki.

2. Organ założycielski oraz organ prowadzący placówkę:

Właścicielem szkoły jest Thomas Christopher Law, Kanadyjczyk, od szesnastu lat mieszkający w Polsce, obecnie zamieszkały w Wesołej – Starej Miłośnie. Thomas Law jest jednocześnie nauczycielem języka angielskiego oraz Dyrektorem Placówki.

3. Prawa i obowiązki słuchaczy

a) Słuchacze mają prawo oceniania nauczycieli w anonimowych ankietach przeprowadzanych dwa razy w ciągu roku szkolnego
b) Słuchacze oraz ich rodzice mają prawo do wyjaśnienia przez nauczyciela wystawionej oceny
c) Słuchacze mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach w sposób pomnażający ich wiedzę oraz nie przeszkadzający w nauce innym słuchaczom w danej grupie
d) Słuchacze mają obowiązek zachowania porządku i czystości na terenie szkoły oraz niepalenie na terenie placówki
e) Słuchacze mają obowiązek zapłacenia za zajęcia w terminach wyznaczonych przez dyrekcję placówki.

Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy w następujących przypadkach:
a) nieusprawiedliwionego braku opłaty za zajęcia w ustalonym przez placówkę terminie
b)nieusprawiedliwionego i systematycznego nie pojawiania się na zajęciach
c) systematycznego przeszkadzania w nauce nauczycielowi oraz innym słuchaczom w grupie
e) palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek narkotyków na terenie placówki
f) głoszenia poglądów w jakikolwiek sposób dyskryminujących innych słuchaczy bądź nauczycieli (np. ze względu na płeć, kolor skóry, przekonania polityczne, religijne, itp.)

4. Zasady rekrutacji, oceny i promocji słuchaczy

a) Rekrutacja odbywa się na podstawie testów pisemnych oraz bezpłatnej rozmowy kwalifikacyjnej z Dyrektorem Placówki; osoby przystępujące do nauki po raz pierwszy są zwolnione z testu pisemnego
b) Ocena postępów w nauce jest dokonywana na podstawie testów pisemnych, obserwacji nauczyciela podczas zajęć oraz opinii samych zainteresowanych czyli słuchaczy.

5. Zaświadczenia i dyplomy

Wszyscy słuchacze otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu na koniec roku szkolnego. Placówka nie wydaje zaświadczeń na koniec semestru. Każdy najlepszy student w danej grupie otrzyma dyplom wyróżnienia za dobre wyniki w nauce. Taki dyplom upoważnia do 5% zniżki w następnym roku szkolnym.